به زودی تاریخچه صنایع ظفر در این بخش قرار خواهد گرفت.