چوک الکتریکی چیست؟

 

چوک وسیله است که قبل از ورودی دستگاه های حساس نصب می شود تا به وسیله آن بتوان مانع از ورود هارمونیک ها  اعوجاج ها به داخل دستگاه شد. به عبارت دیگر و به عنوان مثال هنگامی که دستگاه ما ، با جریان DC  کار می کند، نصب چوک قبل از ورودی دستگاه ، مانع از ورود جریان های ناخواسته ی AC  به داخل دستگاه ما خواهد شد.