ترانسفورماتور چیست؟ 

ترانسفورماتور وسیله ای است که به وسیله ی آن می توان انرژی الکتریکی را از یک سیم پیچ به یک سیم پیچ دیگر انتقال داد. ترانسفورماتور این کار را از طریق القای اکترومغناطیسی انجام می دهد (نیازی به اتصال فلزی نیست) . به عبارت دیگر در ترانسفورماتور، جریان متغیر در سیم پیچ اولیه موجب تولید میدان مغناطیسی متغیر در داخل ترانسفورماتور می شود که حاصل آن ایجاد یک ولتاژ در سیم پیچ ثانویه است.

مطالب مرتبط:

کاربرد های ترانسفورماتور

انواع ترانسفورماتور