ترانسفورماتور ها

ترانسفورماتور های تک فاز

ترانسفورماتورهاي تکفاز ميتواند براساس جدول زير و يا به صورت سفارشي طراحي و توليد شود. ترانسفورماتورهاي تکفاز شامل موارد زير ميباشند:

1. ترانسفورماتورهاي تغذيه
2. ترانسفورماتورهاي ايزوله
3 ترانسفورماتورهاي عايق کننده

4. ترانسفورماتورهاي کنترل
5. اتوترانسفورماتورها
6. ترانسفورماتورهاي روبردي

 

 

 

Part Number
Power (VA)
Short time inrush rating
(VA)
Taps
Temperature rice
Insulation
A (mm)
B (mm)
C (mm)
Weight (kg)
ZI-TA1-02D5-XYZ
2.5
4.75
NO
80°C
155°C
64
27
35
0.15
ZI-TA1-03D7-XYZ
3.7
7
NO
80°C
155°C
64
30
35
0.18
ZI-TA1-04D8-XYZ
4.8
9
NO
80°C
155°C
74
36
43
0.28
ZI-TA1-007D-XYZ
7
13.3
NO
80°C
155°C
74
38
43
0.31
ZI-TA1-010D-XYZ
10
19
NO
80°C
155°C
81
44
53
0.43
ZI-TA1-020D-XYZ
20
38
NO
80°C
155°C
95
55
60
0.71
ZI-TA1-030D-XYZ
30
57
NO
80°C
155°C
95
60
60
0.87
ZI-TA1-040D-XYZ
40
76
NO
80°C
180°C
108
60
70
1.15
ZI-TA1-055D-XYZ
55
105
NO
80°C
180°C
84
70
85
1.7
ZI-TA1-065D-XYZ
65
123
NO
80°C
180°C
84
73
85
1.75
ZI-TA1-072D-XYZ
72
137
NO
80°C
180°C
84
75
85
1.8
ZI-TA1-100D-XYZ
100
190
NO
80°C
180°C
96
95
100
2.3
ZI-TA1-115D-XYZ
115
218
NO
80°C
180°C
96
98
100
2.5
ZI-TA1-120D-XYZ
120
228
NO
80°C
180°C
96
100
100
3
ZI-TA1-150D-XYZ
150
285
NO
80°C
180°C
105
105
110
3.1
ZI-TA1-170D-XYZ
170
323
NO
80°C
180°C
96
110
100
3.2
ZI-TA1-200D-XYZ
200
380
NO
80°C
180°C
120
100
120
4.2
ZI-TA1-250D-XYZ
250
475
NO
80°C
180°C
120
106
120
4.5
ZI-TA1-300D-XYZ
300
570
NO
80°C
180°C
150
105
150
5.7
ZI-TA1-400D-XYZ
400
720
NO
80°C
180°C
150
110
150
7
ZI-TA1-500D-XYZ
500
950
NO
80°C
180°C
150
117
150
8.1
ZI-TA1-620D-XYZ
620
1180
YES,±5%
80°C
180°C
150
120
150
9
ZI-TA1-800D-XYZ
800
1500
YES,±5%
80°C
180°C
150
128
150
10.3
ZI-TA1-900D-XYZ
900
1700
YES,±5%
80°C
180°C
150
132
150
10.8
ZI-TA1-01DK-XYZ
1000
1.8
YES,±5%
115°C
180°C
150
136
150
11.4
ZI-TA1-1D1K-XYZ
1100
1.9
YES,±5%
115°C
180°C
150
142
150
12
ZI-TA1-1D3K-XYZ
1300
2.3
YES,±5%
115°C
180°C
170
150
175
15
ZI-TA1-1D5K-XYZ
1500
2.7
YES,±5%
115°C
180°C
170
150
175
16
ZI-TA1-1D7K-XYZ
1700
3
YES,±5%
115°C
180°C
170
150
175
17.2
ZI-TA1-02DK-XYZ
2000
3.6
YES,±5%
115°C
180°C
192
170
190
22.7
ZI-TA1-2D3K-XYZ
2300
4.1
YES,±5%
115°C
180°C
192
178
190
24.5
ZI-TA1-2D7K-XYZ
2700
4.8
YES,±5%
115°C
180°C
250
152
230
30
ZI-TA1-03DK-XYZ
3000
5.4
YES,±5%
115°C
180°C
250
155
230
32
ZI-TA1-3D5K-XYZ
3500
6.3
YES,±5%
115°C
180°C
250
162
230
36.5
ZI-TA1-04DK-XYZ
4000
7.2
YES,±5%
115°C
180°C
250
167
230
39
ZI-TA1-4D5K-XYZ
4500
8
YES,±5%
115°C
180°C
250
172
230
42
ZI-TA1-05DK-XYZ
5000
9
YES,±5%
115°C
180°C
250
177
230
43
ZI-TA1-5D5K-XYZ
5500
10
YES,±5%
115°C
180°C
250
182
230
45
ZI-TA1-06DK-XYZ
6000
10.8
YES,±5%
115°C
180°C
250
187
230
48
ZI-TA1-6D5K-XYZ
6500
11.6
YES,±5%
115°C
180°C
250
193
230
52
ZI-TA1-07DK-XYZ
7000
12.5
YES,±5%
115°C
180°C
300
210
310
59
ZI-TA1-7D5K-XYZ
7500
13.5
YES,±5%
115°C
180°C
300
214
310
62
ZI-TA1-08DK-XYZ
8000
14.4
YES,±5%
115°C
180°C
300
217
310
64
ZI-TA1-8D5K-XYZ
8500
15.3
YES,±5%
115°C
180°C
300
221
310
66
ZI-TA1-09DK-XYZ
9000
16.2
YES,±5%
115°C
180°C
300
224
310
68
ZI-TA1-9D5K-XYZ
9500
17
YES,±5%
115°C
180°C
300
227
310
70
ZI-TA1-10DK-XYZ
10000
18
YES,±5%
115°C
180°C
300
230
310
72
ZI-TA1-11DK-XYZ
11000
19.7
YES,±5%
115°C
180°C
300
236
310
75
ZI-TA1-12DK-XYZ
12000
21.5
YES,±5%
115°C
180°C
300
242
310
79
ZI-TA1-13DK-XYZ
13000
23.3
YES,±5%
115°C
180°C
300
248
310
83
ZI-TA1-14DK-XYZ
14000
25
YES,±5%
115°C
180°C
300
254
310
87
ZI-TA1-15DK-XYZ
15000
26.5
YES,±5%
115°C
180°C
300
260
310
91

محصولات مرتبط