ترانسفورماتور ها

ترانسفورماتور های سه فاز

ترانسفورماتورهاي سه فاز ميتواند براساس جدول زير و يا  به صورت سفارشي طراحي و توليد شود

 ترانسفورماتورهاي سهفاز شامل موارد زير مي باشند

1 ترانسفورماتورهاي تغذي

2  ترانسفورماتورهاي ايزول

3  ترانسفورماتورهاي کنترل 

4  اتوترانسفورماتوره

5. ترانسفورماتورهاي اندازه گير


Catalog Number
Power (KVA)
Primary voltage (V)
Secondary voltage (V)
Wiring Diagram
L (mm)
D (mm)
H (mm)
Weight (kg)
ZI-TA3-01DK-XYZ
1
230,380,460
230,380,460
1,3
220
120
220
 
ZI-TA3-03DK-XYZ
3
230,380,460
230,380,460
1,3
255
155
260
 
ZI-TA3-05DK-XYZ
5
230,380,460
230,380,460
1,3
300
180
300
 
ZI-TA3-7D5K-XYZ
7.5
230,380,460
230,380,460
1,3
300
200
300
 
ZI-TA3-11DK-XYZ
11
230,380,460
230,380,460
1,3
360
220
360
 
ZI-TA3-14DK-XYZ
14
230,380,460
230,380,460
1,3
360
230
360
 
ZI-TA3-20DK-XYZ
20
230,380,460
230,380,460
2,4
430
250
400
 
ZI-TA3-27DK-XYZ
27
230,380,460
230,380,460
2,4
430
290
400
 
ZI-TA3-34DK-XYZ
34
230,380,460
230,380,460
2,4
500
300
460
 
ZI-TA3-40DK-XYZ
40
230,380,460
230,380,460
2,4
500
340
460
 
ZI-TA3-51DK-XYZ
51
230,380,460
230,380,460
2,4
750
300
680
 
ZI-TA3-63DK-XYZ
63
230,380,460
230,380,460
2,4
750
340
680
 
ZI-TA3-75DK-XYZ
75
230,380,460
230,380,460
2,4
750
360
680
 
ZI-TA3-93DK-XYZ
93
230,380,460
230,380,460
2,4
750
400
680
 
ZI-TA3-118K-XYZ
118
230,380,460
230,380,460
2,4
750
500
680
 
ZI-TA3-145K-XYZ
145
230,380,460
230,380,460
2,4
750
520
680
 

محصولات مرتبط