ترانسفورماتور ها

با ایزولاسیون بالا

ترانسفورماتور ایزوله با ایزولاسیون بالا
High Isolation Transformer

به منظور تدابیر امنیتی و همچنین انتقال انرژی به سیستم هایی با پتانسیل بسیار متفاوت، از ترانسفورماتور های ایزوله استفاده می کنند. معمولا این ترانسفورماتور ها تغییر ولتاژی ایجاد نمی کنند و فقط ایزوله هستند. ترانسفورماتور های ایزوله بر اساس نیاز مصرف کننده به میزان ایزولاسیون بین اولیه و ثانویه طراحی و تولید می شوند.

محصولات مرتبط