ترانسفورماتور ها

برای صنایع هوایی

ترانسفورماتور و چوک
صنایع هوایی،ریلی و دریایی
Aviation,Railway,marine
Transformer & Reactor

در صنایع هوایی، ریلی و دریایی ترانسفورماتور و چوک های خاصی استفاده می شود. طراحی و تولید آنها باید بر اساس استداندارد مشخص این صنعت ها انجام گیرد. شرایط خاص محل استفاده این محصولات رعایت اصول استاندارد را با اهمیت می نماید. صنایع ظفر بر اساس اصول علمی این محصولات را طراحی و تولید می کند.همچنین تولید ترانسفورماتور و چوک های این صنعت بر اساس جانمایی نمونه های اصلی امکان پذیر می باشد.


محصولات مرتبط