ترانسفورماتور ها

ترانس نمونه گیر

ترانسفورماتور نمونه گیر جریان و ولتاژ
Current & Voltage Transformer (CT & PT)

ترانسفورماتور های نمونه گیر با اندازه گیر، ترانسفورماتورهایی هستند که به منظرو اندازه گیری ولتاژ یا جریان سیستمی مورد استفاده قرار می گیرند. این ترانسفورماتورها ولتاژ یا جریان سیستم را با نسبتی معین کاهش می دهند و آماده ورود به ولت متر و آمپرمتر می کنند. ترانس جریان و ولتاژ بر اساس نیاز مصرف کننده و با کلاس دفت دقیق طراحی و تولید می شود. طراحی مناسب و مواد اولیه مرغوب بر دقت نمونه گیر ها تاثیر فراوانی دارد.

محصولات مرتبط