چوک ها

چوک دی سی

براساس توان درايو و اينورتر، ميتوان را از جداول زير انتخاب کرد. DC چوکهاي درايوها DC که به ترمينال DC چوکهاي متصل ميشود، داراي مزاياي زير ميباشد براساس DC براي ديگر کاربردها راکتورهاي نياز مصرف کننده، طراحي و توليد ميشوند 

برخی از کابرد های چوک های DC  عبارتند از:

1. کاهش هارمونيک ورودي

2 . کاهش اسپيکهاي ولتاژ و جريان

3. کاهش ریپل های AC  وارد شده بر جریان DC

4.کاهش نرخ di/dt & dv/dt

5 . کاهشتريپهاي ناخواسته ناشي از ا ضافه ولتاژ

6.کاهش حالتهاي گذراي اضافه ولتاژ بر روي DC

7- کاهش تلفات و بهبود عملکرد سيستممحصولات مرتبط