ساير محصولات

محصولات هسته حلقوی

محصولات حلقوي بر اساس سفارش مشتري طراحي و توليد ميشوند.محصولات هسته حلقوي نسبت به محصولات با هسته EI داراي مزاياي زير مي باشد

1.حجم کم

2وزن کم

3.راندمان بالا

4.نویز و صدای کم

5. میدان های پراکنده کم