ساير محصولات

محصولات فرکانس بالا

محصولات فرکانس بالا با هستههاي فريت، پودر آهن و ... بر اساس سفارش مشتري طراحي و توليد ميشوند.همچنين ميتوان  طبق نمونه توليد صورت گيرد. مزيت استفاده از اين محصولات کاهش حجم و وزن آنها به دليل افزايش فرکانس ميباشد.