محصولات فرکانس بالا

ترانسفورماتور و چوک فرکانس بالا
High frequency Transformer & Reactor

محصولات فرکانس بالا با هسته هاي فريت، پودر آهن و ... بر اساس سفارش مشتري طراحي و توليد مي شوند.همچنين مي توان  طبق نمونه توليد صورت گيرد. مزيت استفاده از اين محصولات کاهش حجم و وزن آنها به دليل افزايش فرکانس مي باشد.Topic
Values
Rated power
max. 5KW
Rated voltage
max. 10KV
Frequency
from 6KHz to 100KHz
Dielectric Strength
max. 10KV
Shield between pri. and sec.
Possible