اتو ترانسفورماتور

اتو ترانسفورماتور
Auto Transformer

در بعضی موارد نیاز به تغییر ولتاژ می باشد ولی ایزوله بودن اولیه و ثانویه ترانسفورماتور لازم نمی باشد. در این صورت می توان از اتو ترانسفورماتور استفاده کرد. اتوترانسفورماتور تغییر ولتاژ را بدون ایجاد ایزوله با حجم، وزن و قمیتی کمتر نسبت به ترانسفورماتور ولتاژ ایزوله انجام می دهد. اتوترانسفور ماتور بر اساس نیاز مشتری طراحی و تولید می شود.